Ratsastajainliiton toimintaa ja vuosikokouksia säätelevät lait ja säännöt

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on ratsastusurheilun keskusjärjestö. SRL on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa niin huippu-urheilun, harrastajien kuin seurojen ja tallien asiaa.

Ratsastajainliitto

 • edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona
 • turvaa hevosen hyvinvointia kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa
 • järjestää ratsastuskilpailuja
 • kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta.

SRL:n varsinaisia jäseniä ovat ratsastusseurat. Yhteisöjäseniä voivat olla ratsastuskoulut ja -tallit sekä muut ratsastuspalveluja tarjoavat yritykset, oppilaitokset tai yhteisöt. Yksittäinen henkilö on osa yhteisöä ja saa liiton tarjoamat edut ollessaan ratsastusseuransa SRL-jäsen.

Varsinaiset jäsenet sitoutuvat

 • noudattamaan liiton toimintasääntöjä sekä niiden nojalla annettuja kurinpito-, kilpailu- ja muita määräyksiä
 • sitoutuvat liiton kurinpitovaltaan ja liittoa sitoviin määräyksiin.

Varsinaisten jäsenten henkilöjäsenet

•       sitoutuvat noudattamaan kaikkia edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä sekä liiton kurinpitovaltaa.

Molemmat sitoutuvat

 • noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä ja hevosen lääkintäsääntöjä
 • liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
 • urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin.

Liiton varsinaisten jäsenten, eli ratsastusseurojen ja yhteisöjäsenten, edustajat kokoontuvat hallituksen kutsusta kaksi kertaa vuodessa vuosikokoukseen. Vuosikokouksia säätelee yhdistyslaki. Kokouskäytäntö on ennalta säädelty ja lain vaatimuksin määritelty.

Syyskokouksen asialistalla ovat mm.

 • liiton hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta erovuoroisten tilalle
 • seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • kilpailusääntöjen yleinen osa

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Ääni- ja puheoikeus liiton kokouksissa

Jäsenten ääni- ja puheoikeutta käyttäviltä edustajilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen. Yksi kokousedustaja käyttää varsinaisen jäsenen ääni- ja puheoikeutta kokouksessa. Henkilö saa edustaa enintään kolmea jäsentä. Varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 50 henkilöjäsentä kohti. Seurat, tallit ja yhteisöjäsenet käyttävät äänioikeuttaan antamalla valtakirjan haluamalleen henkilölle, joka käyttää ääniä ja edustaa heitä sovitulla tavalla kokouksessa.

Äänimäärää rajoittaa kuitenkin saapuvilla olevien edustajien yhteinen äänimäärä. Varsinaisten jäsenten edustaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään 1/10 kokonaisäänimäärästä. Jos äänimäärä on suurempi, käytetään äänileikkuria.  

Yhteisöjäsenillä, kuten jäsentalli tai muu yhteisöjäsen, on kokouksessa yksi ääni, eivätkä he saa äänestää suuremmalla kuin 1/4 kokonaisäänimäärästä. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, liiton henkilökunnalla ja SRL:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsen voi edustaa varsinaista jäsentä, jolloin hänellä on äänioikeus. Edustajana oleva hallituksen jäsen on esteellinen äänestämään vastuuvapaudesta ja tilintarkastajan valinnasta. 

Kokoukseen saavat osallistua ilman puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina.

Vaalivaliokunnan tehtävä

Vaalivaliokunnan (puheenjohtaja ja kaksi jäsentä) tehtävänä on valmistella liiton kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Liiton kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. Vaalivaliokunta laati perustellun ehdotuksen, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston mukana. Esitys sisältää selvityksen kunkin ehdokkaan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään. Toimintasääntöjen mukaan puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton varsinaisen jäsenen henkilöjäsen ja jonkun varsinaisen jäsenen ehdottama.

Tarkoituksena on tuoda ilmi ehdokkaiden hevosalan sidonnaisuudet sekä hallitustoiminnassa hyödyllinen koulutus ja kokemus. Käytännön avulla äänestäjät pääsevät tutustumaan etukäteen ehdokkaisiin, ja valitsemaan yhdessä omat ehdokkaansa.

 Ratsastajainliiton hallitus

Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Uusi hallitus käynnistää toimintansa seuraavan vuoden alussa. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kausi on kolmivuotinen. 

Hallituksen tehtävät

 • edustaa liittoa ja vastata sen toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa toimielimien sekä ottamiensa toimihenkilöiden avustamana
 • laatia toimielimille ohjesäännöt
 • huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta
 • vastata liiton omaisuuden hoidosta
 • pitää yhteyttä sidosryhmiin
 • vahvistaa kilpailusääntöjen yleisen osan (KS I) liitteet, lajisäännöt ja muut määräykset
 • valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista
 • valmistella liiton kokouksille kuuluvat asiat
 • ylläpitää SRL:n toimistoa ja palkata henkilöitä, joiden tehtävänä on liiton tarkoituksen ja vahvistettujen toimintasuunnitelmien toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa.